Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 quy tắc bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
10 quy tắc bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch

Theo đó, Bộ quy định 10 quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của khách du lịch, khách tham quan, khán giả và cộng đồng dân cư tại địa điểm, gồm: Thực hiện quy tắc ứng xử chung như: Nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; xây dựng thái độ và hành vi sống thân thiện với môi trường…

Quy tắc yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động, tự giác, tự nguyện thực hiện Quy tắc khi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu và triển khai quy tắc này tại các địa phương.

Phạm vi được khuyến khích áp dụng tại công trình, địa điểm là nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ địa điểm; tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm; Khách du lịch, khách tham quan, khán giả tại địa điểm; cộng đồng dân cư tại địa điểm.​