Skip Ribbon Commands
Skip to main content

08 năm thực hiện các chính sách, quy định của Luật khoáng sản

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
08 năm thực hiện các chính sách, quy định của Luật khoáng sản
Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được ban hành với mục tiêu cơ bản là giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; bãi bỏ các quy định bất cập; bổ sung quy định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ với các luật chuyên ngành, phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực khoáng sản mà Việt Nam tham gia là thành viên. Dưới đây tóm tắt một số kết quả nổi bật.

Công tác ban hành văn bản hướng dẫn Luật Khoáng sản

Sau khi Luật khoáng sản có hiệu lực (ngày 01/7/2011), đến nay các cơ quan có thẩm quyền liên quan đều đã ban hành văn bản quy định, hướng dẫn để thi hành. Trong đó có hàng chục văn bản chủ yếu và liên quan trực tiếp lĩnh vực khoáng sản gồm: Chính phủ ban hành 08 Nghị định (03 Nghị định thay thế, 02 Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều); Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định; Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan ban hành 52 Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết một số nội dung hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản và nhiều văn bản, quyết định về định mức kinh tế kỹ thuật công tác địa chất, phân loại trữ lượng tài nguyên khoáng sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công tác thăm dò khoáng sản, phân tích mẫu…

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản

 

Ngay sau khi có Luật khoáng sản và văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn cả nước. Theo đó, đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên môi trường"; tổ chức hội thảo, tập huấn tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… trong đó chú trọng những nội dung quy định mới và chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong năm 2014, Bộ  Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tổ chức 04 Hội nghị hướng dẫn, phổ biến pháp luật về khoáng sản. Theo đó, để triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Bộ  Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho các Sở, Ban ngành liên quan thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời trực tiếp tập huấn triển khai tại 13 tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Hà Nam, Kiên Giang, Hải Dương và Hòa Bình; đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về triển khai thực hiện Nghị định 203 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về quy trình “Thăm dò, đánh giá phần trữ lượng còn lại" để giải quyết vướng mắc trong việc tính trữ lượng còn lại của các mỏ khoáng sản đang khai thác khi tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên, môi trường (tập trung cho lĩnh vực khoáng sản). Kết quả đã thực hiện được gồm: (1) Xây dựng video phóng sự tài liệu Địa chất Việt Nam - Tiềm năng chưa đánh thức có thời lượng 25 phút giới thiệu về di sản địa chất núi lửa và hang động liên quan đến thành tạo đá bazan khu vực Tây Nguyên; (2) Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về khoáng sản trên báo chí gồm 25 bài viết và 23 tin; (3) 19 bài tuyên truyền trên các tạp chí; (4) Tổ chức Hội nghị trưng bày mẫu vật địa chất - khoáng sản và các tài liệu tuyên truyền về địa chất, khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế; (5) Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng; (6) Tổ chức giao lưu trực tuyến với các Sở Tài nguyên và Môi trường, người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận các câu hỏi, những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực khoáng sản. Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường còn chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với một số Sở Tài nguyên và Môi trường có hoạt động khoáng sản sôi động tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, lãnh đạo các địa phương; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về khoáng sản, quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản được tiếp tục quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo trong quá trình xây dựng VBQPPL lĩnh vực khoáng sản. Trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Thuận tổ chức hội thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật triển khai một số VBQPPL mới ban hành (Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế) cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Đồng thời tổ chức giao ban vùng, làm viêc, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương để cùng tháo gỡ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản.

Tại các hội nghị tập huấn các cơ quan chủ trì đã cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan và giải đáp các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đăng tải các văn bản, các thông tin quản lý, hỏi - đáp để từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về tài nguyên và môi trường cho mọi đối tượng quan tâm.

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đều được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai đến các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Ngoài ra, thông qua các bản tin, bài viết trên các phương tiện thông tin địa phương còn đăng tải các quy định, giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quản lý, hoạt động khoáng sản.

Công tác lập, công bố chiến lược và quy hoạch khoáng sản

Quy hoạch khoáng sản đã được quy định từ khi Luật khoáng sản năm 1996 và sửa đổi, bổ sung năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005) được kế thừa và tiếp tục trong Luật khoáng sản năm 2010. Theo đó, đến nay hầu hết các khoáng sản, nhóm khoáng sản đã được lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng. Cụ thể là: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 10 quy hoạch và 02 quy hoạch bổ sung thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản. Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã ban hành 14 quyết định phê duyệt quy hoạch, 59 quyết định bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản gồm: quặng thiếc, vonfram và antimon; quặng vàng, đồng, niken, molitđen; đá quý, đất hiếm và urani; apatit; nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc); nhóm khoáng chất nguyên liệu (đá vôi trắng, đá hoa, felspat, cao lanh và magnezit); cromit, mangan; khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculitgiai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươnghiện nay, trên địa bàn cả nước có 60/63 tỉnh, thành phố đã có 97 quy hoạch khoáng sản các loại được phê duyệt theo thẩm quyền; rà soát, điều chỉnh 34 quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Riêng năm 2018, có 09 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Bình, Phú Yên, Đà Nẵng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Tây Ninh đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản phù hợp với yêu cầu thực tế. Đồng thời các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện, thông tin để xây dựng, phê duyệt quy hoạch mới đáp ứng yêu cầu của Luật quy hoạch hiện hành.

Về khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, hiện nay, trên địa bàn cả nước có 58/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Riêng trong năm 2018 có 10 tỉnh, thành phố đã phê duyệt gồm: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đăk Lắk, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Cao Bằng và Hải Dương. Hiện tại còn 05/63 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc lập và trình phê duyệt theo quy định (gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Điện Biên, Bắc Ninh và Nam Định là tỉnh có ít khoáng sản).

Thực hiện phê duyệt khu vực không đấu giá/đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định pháp luật.

Về kết quả tính, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò từ nguồn ngân sách nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2019, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt là 49.558 tỷ đồng, trong đó: Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường:  trên 35.000tỷ đồng; Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sảnthuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: trên 13.000tỷ đồng.

Về số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu được cho ngân sách nhà nước: theo báo cáo của Tổng cục thuế (từ tháng 01 năm 2014 đến hết tháng 5/2019) đã thu là 22.831 tỷ đồng. Như vậy, hiện nay trung bình mỗi năm Nhà nước thu cho ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khoảng 4.000 - 4500 tỷ đồng.

Về chính sách về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, từ năm 2014 đến 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã phê duyệt kế hoạch đấu giá với 651 khu vực khoáng sản, trong đó đã đấu giá thành công 222 khu vực (gồm 11 loại khoáng sản) đạt 34,1% kế hoạch. Đấu giá tại các khu vực đã có kết quả thăm dò 86 khu vực (chiếm 38,6%), số tiền đạt được là 270,590 tỷ đồng. Đấu giá giá tại các khu vực chưa có kết quả thăm dò 136 khu vực (chiếm 61,4%), số tiền dự tính đạt được là 261,523 tỷ đồng. Tổng giá trị xác định thông qua đấu giá 222 khu vực ước đạt 532,114 tỷ đồng.​


Theo Bộ tài nguyên và môi trường